admin

admin

กิจกรรมโครงการปลูกกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ 1 คน 1 ต้น เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 08.00 น. คร…

พิธีเปิดโครงการ การพัฒนาองค์ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ตามแผนพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 26 กรกฏาคม 2566นายสนทยา ฉัตรสุวร…

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเป็นผู้ประกอบการการเป็นผู้ประกอบการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อศึกษาดูงานด้านการเป็นผู้ประกอบการณ ร้าน ART SLOWBAR

วันที่ 26 กรกฏาคม 2566 นายสนทยา ฉัตรสุว…

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566

ในวันที่ 24 กรกฏาคม 2566 นายสนทยา ฉัตรส…

แข่งขันการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประเภทอุดมศึกษา-อาชีวศึกษา ประจำปี 2566 ณ อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 14 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยการอาชีพ…