งานวัดผลและประเมินผล


รายชื่อนักเรียน นักศึกษา ที่มีเวลาเรียนต่ำกว่า ร้อยละ 80 ของเวลาเปิดเรียนเต็มและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินผลการเรียน ประจำภาคเรียน ที่ 1/2566