admin

admin

มอบเกียรติบัตรรางวัลงานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 34 ปีการศึกษา 2565

14 ธันวาคม 2565 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู…