โครงสร้างการบริหารงาน

แผนภูมิบริหารสถานศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย


ผู้อำนวยการ

นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

รองผู้อำนวยการ

นายสมปอง พรมตรุษ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายกิจการนักเรียน นักศึกษา

นายนพดล พิมพ์พอน
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

นายสราวุธ นิมานะ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

แผนกการบัญชี

นางแสงเดือน อุดกันทา

นางสาวจุฑารัตน์ จูทอง

นางสาวมาลินรัตน์ มั่งคั่ง

นายอรรถวุฒิ เกตุแก้ว

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายทนงศักดิ์ ใจหมั้น

นางสาวเนตรนภา เข็มพิลา

นายอภิสิทธิ์ นาจรัส

นางสาวกฤตยา อินหมู

แผนกช่างยนต์

นายธนโชค มหิมา

ว่าที่ ร.ท.จรัญ มีรินทร์

นายณัฐพล จั่นจีน

นายคมสัน นาคแกมทอง

นายพงษ์ณารินทร์ ปัญญาไทย

แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง

นายธนัชกร คงทัน

นายธีร์วศิษฐ์ จินมอญ

นายวิทวัส คงนวล

นายกาณฑ์ วงศ์เขียว

แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์

นายปิยะพันธ์ ปัญญาส่อง

นายไพลรัตน์ สำลี

แผนกเทคนิคพื้นฐาน

นางสาวฉวีวรรณ มูลคลัง

นายปราศรัย ขุนเพ็ชร

นายสุชาติ ราชบุรี

แผนกสามัญ-สัมพันธ์

นางชูเกษม ถิรพงศ์พันธ์

นางสาววาสนา พานมั่ง

นางสาวเตือนจิตต์ ขุมเพชร

นางสาวนงลักษณ์ รุ่นเจริญ

นางสาวอภิชญา กะทะ

นางสาวนิภา สีหา

แผนกอาหารและโภชนาการ

นางสาวจตุพร ชาญประเสริฐ

นางสาวสุวิภา แผ้วเกษม

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางกำไล พรมดวง

นางนริสา จงบริบูรณ์

นายวีรชน วสุวัฒนศรี

นางศศิภา มีรินทร์

ว่าที่ ร.ต.หญิงลัดดา ปราศรัย

นางสาวเยาวเรศ ปราศรัย

นายสมศักดิ์ ประชัน

นางกัลยา ปลุกเศก

นางสาวปาริชาติ ประสมวงศ์

นางสาวเหมรัตน์ ยิ้มทิม

นายชัยมงคล จรทอง

นางสาวพิชชาภรณ์ ผันพักตร์

นางสาวบุญยวีร์ แนบเนียร

นักการภารโรง

นายพชรพล มีรินทร์

นายสุก ยิ้มเยาะ

นายศรีสุวรรณ์ เพ็งมา

พนักงานขับรถ

นายประจวบ คงนวล

นายกฤตภาส เกิดทรัพย์

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

นายโกศล ทรงธรรม

นายจันทร์ ท่าน้ำ

นายจิรายุทธ เพิ่มเดช