admin

admin

การประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยและการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐานระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

19 ตุลาคม 2565 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้…