เกี่ยวกับเรา

ประวัติวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
Srisatchanalai Industrial and Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 บนเนื้อที่49 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา ได้รับการพัฒนาปรับปรุงและยกฐานะเป็นวิทยาลัยเมื่อปี พ.ศ.2539 ปัจจุบันวิทยาลัยฯมีเนื้อที่ รวม 93 ไร่ 2 งาน 73 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 362 หมู่ 3 ถนนพัฒนาการ ตำบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย 64130

วัตถุประสงค์ของวิทยาลัย คือ การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพได้ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนมีความเชื่อมั่นตนเองในวิชาชีพสามารถสร้างงานเพื่อประกอบอาชีพอิสระได้และมีพื้นฐานความรู้เพียงพอสำหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ปรัชญาของวิทยาลัย

“เน้นวิชาการ มาตรฐานฝีมือ ยึดถือคุณธรรม นำสังคม นิยมไทย