วิสัยทัศน์และพันธกิจ

ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

เน้นวิชาการ มาตรฐานฝีมือ ยึดถือคุณธรรม นำสังคม นิยมไทย 

วิสัยทัศน์ 

วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จัดการศึกษาแบบบูรณาการ เพื่อผลิตและพัฒนาผู้เรียน
ให้มีมาตรฐานฝีมือ มีความรู้คู่คุณธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม ส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการให้บริการต่อชุมชน

พันธกิจ 

  • จัดการศึกษาแบบบูรณาการ โดยให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ตามมาตรฐานวิชาชีพ
  • พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
  • ให้บริการทางด้านวิชาการต่อชุมชน สังคม และสถานประกอบการอย่างมีคุณภาพ
  • นำระบบประกันคุณภาพอาชีวศึกษา มาพัฒนาการเรียนการสอนในวิทยาลัย
  • ส่งเสริม การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง