วีดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยฯ

[2566]วีดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย


เปิด 6 สาขางาน ได้แก่
– ช่างยนต์
– ช่างไฟฟ้ากำลัง
– ช่างอิเล็กทรอนิกส์
– งานการบัญชี
– เทคโนโลยีสารสนเทศ
– อาหารและโภชนาการ

[2565]วีดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย


เปิด 7 สาขางาน ได้แก่
– ช่างยนต์
– ช่างจักรยานยนต์
– ช่างไฟฟ้ากำลัง
– ช่างอิเล็กทรอนิกส์
– งานการบัญชี
– เทคโนโลยีสารสนเทศ
– อาหารและโภชนาการ