โครงการอบรมพัฒนาทักษะ ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

2 พฤษภาคม 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย กล่าวเปิดโครงการอบรมพัฒนาทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการจัดการเรียนการสอน โดยมีนายนพดล พิมพ์พอน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดโครงการนี้เพื่อพัฒนาทักษะ องค์ความรู้ ประกอบการสอนของคณะครู-อาจารย์ ให้ทันต่อยุคของเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share