โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน” Fix It Center” ประจำปีการศึกษา 2566

เวลา 09.00 น. วันที่ 15 กค. 66 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ได้กล่าวรายงาน เปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน” Fix It Center” ประจำปีการศึกษา 2566

โดยมี นายธีรพัฒน์ หาญณรงค์ รองนายก อบต.สารจิตร เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ดำเนินโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน “Fix It Center” เป็นศูนย์ถ่ายทอดการเรียนรู้ให้คำแนะนำด้านการดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์การประกอบอาชีพและเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน เสริมสร้างให้นักเรียน นักศึกษามีจิตอาสาได้ปฏิบัติงานจริงและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสถานศึกษากับชุมชน โดยมีพื้นที่ชุมชน1. เป้าหมาย คือ องค์การบริหารส่วนตำบลสารจิตร และเกิดผลสัมฤทธิ์ 3 ด้าน คือ

1.บริการซ่อม(Repair)เครื่องมือ/เครื่องจักรกลการเกษตร ยานพาหนะเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องใช้ในครัวเรือน และอื่นๆ

2. บริการสร้าง (Build) อาชีพใหม่หรือต่อยอดอาชีพ

3. บริการพัฒนา (Top Up) ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยนำนักเรียน นักศึกษาไปศึกษาเรียนรู้และนำเทคโนโลยีหรือสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชนให้เป็นรูปธรรม

ณ บริเวณลาน หน้าอาคาร อบต.สารจิตรอ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

Share