โครงการปฐมนิเทศ นักเรียน-นักศึกษา ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

3 มีนาคม 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย กล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน-นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยมีนายนพดล พิมพ์พอน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.2 และปวส.1 ทราบรายละเอียดระเบียบ ข้อปฏิบัติ กฎเกณฑ์ ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ ณ หอประชุมอาคารอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share