อบรมสวนพฤษศาสตร์โรงเรียนขยายความรู้

26 กรกฎาคม 2565
นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยมอบหมายให้นายสมปอง พรมตรุษ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลความรู้ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ตามโครงการ “อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) โดยมีนายนพดล พิมพ์พอน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นผู้กล่าวรายงาน ส่งเสริมนักเรียน นักศึกษา อนุรักษ์พันธุกรรมพืช ได้รับเชิญวิทยากร นายปฏิภาณ คำรินทร์ ตำแหน่งหัวหน้าแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์และหัวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพเถิน มาบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 

Share