อบรมสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ปีการศึกษา 2565

2 กรกฎาคม 2565
นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) โดยมีนายนพดล พิมพ์พอน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยได้รับเชิญ นายเฉลิมพล ขยันกิจ ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. – มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นวิทยาการในการให้ความรู้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมไอยรา วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share