อบรมพัฒนาองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาวิชาการบัญชี

[7 กันยายน 2565]

นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย มอบหมายหน้าที่ให้นางแสงเดือน อุดกันทา หัวหน้าแผนกการบัญชี จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสาขาการบัญชี ให้กับนักเรียน นักศึกษา โดยมีนายนพดล พิมพ์พอน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการกล่าวต้อนรับวิทยากรรับเชิญ คุณนุชนาถ ยานุกูล นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการและคุณณวพร อิ่มเหว่า นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ จากสำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์สุโขทัย ณ ห้องประชุมไอยรา วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share