สัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์

5 ตุลาคม 2565

นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย มอบหมายหน้าที่ให้นายนพดล พิมพ์พอน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการให้หัวหน้าสาขาวิชาอิเล็ทรอนิกส์ จัดกิจกรรมสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อรับฟังรายงานผลหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแต่ละสถานประกอบการ ของนักเรียน นักศึกษา ณ อาคารปฏิบัติการ ชั้น 3 วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share