สัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการบัญชี

7 ตุลาคม 2565

นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย มอบหมายหน้าที่ให้นายนพดล พิมพ์พอน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการให้หัวหน้าสาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อรับฟังรายงานผลหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแต่ละสถานประกอบการ ของนักเรียน นักศึกษา ณ ห้องประชุมทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share