สัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

6 ตุลาคม 2565

นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย มอบหมายหน้าที่ให้นายทนงศักดิ์ บำรุงกิจ หัวหน้างานทวิภาคี ร่วมการสัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อรับฟังรายงานผลหลังการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในแต่ละสถานประกอบการ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง ณ ห้องประชุมไอยรา วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share