พิธีมอบประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

9 มีนาคม 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ได้มอบหมายหน้าที่ให้นายปราศรัย ขุนเพ็ชร หัวหน้างานทะเบียน จัดพิธีมอประกาศนียบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ของนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 และปวส.2 โดยมีนายโกวิทย์ ทรงคุณ ประธานกรรมการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เป็นผู้มอบใบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษา และมีนายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เป็นผู้กล่าวรายงาน ในครั้งนี้ ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share