ประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ครั้งที่1 ปีการศึกษา 2566

24 พฤษภาคม 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย พร้อมคณะรองผู้อำนวยการจัดประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ในการจัดประชุมในครั้งนี้ได้เชิญ ตัวแทนผู้ปกครอง องค์กรชุมชน ผู้แทนสถานประกอบการ ศิษย์เก่า และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อคัดเลือกประธานกรรมการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share