ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565

20 กันยายน 2565

นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายนพดล พิมพ์พอน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นผู้กล่าวรายงาน จุดประสงค์โครงการเป็นการแจ้งรายละเอียดให้กับนักศึกษา ระดับชั้น ปวส. แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาไฟฟ้า แผนกวิชาอิเล็ทรอนิกส์ ก่อนฝึกอาชีพในสถานประกอบการ โดยมีการพูดคุยถึงข้อปฏิบัติ กฎระเบียบ แนวทางการฝึกอาชีพร่วมกับผู้ปกครองของนักศึกษา ณ ห้องประชุมไอยรา วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share