ทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET)

21 มกราคม 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย มอบหมายหน้าที่ให้นายนพดล พิมพ์พอน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการพร้อมคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ในการควบคุม ดูแลการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้านสมรรถนะการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อทดสอบความรู้ และประเมิน ความพร้อมในการเข้าสู่โลกอาชีพทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 ทุกสาขาวิชา ณ สนามสอบวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share