การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2565

15 พฤศจิกายน 2565 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.) การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ระดับจังหวัด จังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2565 ได้รับเกียรติจาก นายสมใจ รอดคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย และประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานในพิธีเปิด ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย

Share