การเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2566

1 กุมภาพันธ์ 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย มอบหมายหน้าที่ให้นายนพดล พิมพ์พอน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและนายทนงศักดิ์ บำรุงกิจ หัวหน้างานอาชีวศึกษาและทวิภาคี จัดการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 และ ปวส.1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมไอยรา วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share