การสอบมาตรฐานวิชาชีพ สาขาการบัญชี ปีการศึกษา 2565

15 กุมภาพันธ์ 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย มอบหมายหน้าที่ให้นายนพดล พิิมพ์พอน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ระดับชั้น ปวช. และปวส. สาขาวิชาการบัญชี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนางแสงเดือน อุดกันทา หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชีเป็นผู้ดำเนินจัดการสอบมาตรฐานวิชาชีพ และได้รับเชิญ นางสาวณัฎฐภัทร์ วัฒนวนาพงษ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดสุโขทัย เป็นคณะกรรมการดำเนินงานจากหน่วยงานภายนอก ในครั้งนี้ ณ อาคารพณิชยการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share