การประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

21 เมษายน 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ครั้งที่ 2/2566 ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการ ประธานหอการค้า หัวหน้าส่วนราชการ ของจังหวัดพิษณุโลก ตาก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์และสุโขทัย โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เป็นประธานในการประชุม และนายสมพงค์ ชมชัย นายอำเภอศรีสัชนาลัย เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพในการจัดสถานที่การประชุมในครั้งนี้ ณ หอประชุมอารคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share