การตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ

21 กุมภาพันธ์ 2566 นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย นายสมใจ รอดคง ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย นายโกวิทย์ ทรงคุณ ประธานกรรมการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย พร้อมคณะรองผู้อำนวยการ คณะครู-อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ นายปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในการติดตามประเมินผลตามนโยบายการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ หอประชุมอาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

Share