ประเภท : งานพัสดุ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง)ขอบเขตของงาน (TOR) และ (ร่าง) เอกสารประกวดราคา (ครั้งที่ 2) 
  ยกเลิกประกาศ สอบราคาชุดฝึกเครื่องยนต์แก๊สโซลีน จำนวน ๑ ชุด 
  ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบประปา 
  ยกเลิก ประกาศประกวดราคาจ้างอาคารศูนย์วิทยบริการพร้อมครุภัณฑ์ฯ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงอาคาร 
  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม 
  ประกาศ ยกเลิกการประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคาร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ ระดับ ปวช.1 
มีข้อมูลทั้งหมด  68  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    7/7

1 2 3 4 5 6 7