ประเภท : งานพัสดุ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดสาธิตทดลองพื้นฐานระบบควบคุมรถยนต์ไฟฟ้าฯ   
  เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฎิบัติการ พื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมตร 
  ประกวดราคาซื้อชุดสาธิตทดลองพื้นฐานระบบควบคุมไฟฟ้ารถยนต์และห้องปฎิบัติการเรียนนทันสมัยฯ จำนวน 1 ชุด 
  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฎิบัติการพื้นที่ไม่ต่ำกว่า ๑,๙๒๐ ตารางเมต 
  การปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อชุดสาธิตทดลองพื้นฐานระบบควบคุมรถยนต์ไฟฟ้าฯ 
  คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดสาธิตทดลองพื้นฐานระบบควบคุมรถยนต์ไฟฟ้าฯ 
  ร่างประกาศเรื่องประกวดราคาซื้อทดทดพื้นฐานระบบควบคุมรถยนต์ไฟฟ้า ห้องปฎิบัติการเรียนทันสมัยพร้อมเครือข 
  ร่างประกาศประกวดราคาซื้อชุดสาธิตทดลองพื้นฐานระบบควบคุมรถยนต์ไฟฟ้าและห้องปฎิบัติการพร้อมระบบเครือข่าย 
  ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ 
มีข้อมูลทั้งหมด  68  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/7

1 2 3 4 5 6 7