ประเภท : งานพัสดุ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด  
  ประกาศเรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฎิบัติการนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า  
  ประกาศ เรื่อง ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฎิบัตการนิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด  
  ประกาศ เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุถัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 
  ประกาศ เรื่อง ขอเชิญประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
  ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  ประกาศ เชิญชวนเข้าร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ 
  ประกาศ เรื่อง เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 
  รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง  
  รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง  
มีข้อมูลทั้งหมด  100  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10