ประเภท : งานพัสดุ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประกาศ เรื่อง เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 
  รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง  
  รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง  
  รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
  การปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ 
  ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องกัดเพลาตั้งแบบเทอร์เรทพร้อมอุปกรณ์  
  ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ฯ  
  เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องกัดเพลาตั้งแบบเทอร์เรทพร้อมอุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มีข้อมูลทั้งหมด  93  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10