Breaking News |  พิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา ณ ห้องริมบึง 1 สวนนงนุชพัทยา จ     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 4  
เข้าชมเดือนนี้ : 577  
เข้าชมปีนี้ : 5,245  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 38,612  
  ประวัติวิทยาลัย
ประวัติการจัดตั้งสถานศึกษา

 

                                              วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 บนเนื้อที่ 49 ไร่ 2 งาน56 ตารางวา
                                         วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยได้รับการพัฒนาปรับปรุงและยกฐานะเป็นวิทยาลัยเมื่อปี พ.ศ.2539
                                         วิทยาลัย การอาชีพศรีสัชนาลัย ปัจจุบันวิทยาลัยฯมีเนื้อที่ รวม 94 ไร่ 3 งาน18.9 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่
                                         362 หมู่ 3 ถนนพัฒนาการ ต าบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130

 

                                           วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยคือ การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพ
                                       ได้ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนมีความเชื่อมั่นตนเองในวิชาชีพสามารถสร้างงานเพื่อประกอบอาชีพอิสระได้และ
                                        มีพื้นฐานความรู้เพียงพอสำหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ปรัชญาของวิทยาลัย
                                        “เน้นวิชาการ มาตรฐานฝีมือ ยึดถือคุณธรรม น าสังคม นิยมไทย