Breaking News |  ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
การประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2562
รายงานประเมินตนเองปี 2561
รายงานประเมินตนเองปี 2560
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
วิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษา
นายสมปอง พรมตรุษ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แบบฟอร์มsarรายแผนกวิชา
แบบฟอร์มsarรายบุคคล
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 35  
เข้าชมเดือนนี้ : 917  
เข้าชมปีนี้ : 12,428  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 72,089  
  ประวัติวิทยาลัย
ประวัติการจัดตั้งสถานศึกษา

 

                                              วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2539 บนเนื้อที่ 49 ไร่ 2 งาน56 ตารางวา
                                         วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัยได้รับการพัฒนาปรับปรุงและยกฐานะเป็นวิทยาลัยเมื่อปี พ.ศ.2539
                                         วิทยาลัย การอาชีพศรีสัชนาลัย ปัจจุบันวิทยาลัยฯมีเนื้อที่ รวม 94 ไร่ 3 งาน18.9 ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่
                                         362 หมู่ 3 ถนนพัฒนาการ ต าบลสารจิตร อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 64130

 

                                           วัตถุประสงค์ของวิทยาลัยคือ การจัดการศึกษาเพื่อมุ่งให้ผู้ส าเร็จการศึกษาสามารถออกไปประกอบอาชีพ
                                       ได้ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนมีความเชื่อมั่นตนเองในวิชาชีพสามารถสร้างงานเพื่อประกอบอาชีพอิสระได้และ
                                        มีพื้นฐานความรู้เพียงพอสำหรับการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ปรัชญาของวิทยาลัย
                                        “เน้นวิชาการ มาตรฐานฝีมือ ยึดถือคุณธรรม น าสังคม นิยมไทย