Breaking News |  พิธีเชิดชูเกียรติและลงนามความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการกับอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2560
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นางอนงค์นาถ เจริญศรี
นายสมปอง พรมตรุษ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 6  
เข้าชมเดือนนี้ : 692  
เข้าชมปีนี้ : 9,691  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 55,612  
  ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปรัชญาวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
เน้นวิชาการ มาตรฐานฝีมือ ยึดถือคุณธรรม น าสังคม นิยมไทย

 

วิสัยทัศน์
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย จัดการศึกษาแบบบูรณาการ เพื่อผลิตและพัฒนาผู้เรียน
ให้มีมาตรฐานฝีมือ มีความรู้คู่คุณธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม ส่งเสริมระบบประกัน
คุณภาพ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการให้บริการต่อชุมชน

 

พันธกิจ
                          1. จัดการศึกษาแบบบูรณาการ โดยให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ตามมาตรฐานวิชาชีพ
                          2. พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสมัยใหม่
                          3. ให้บริการทางด้านวิชาการต่อชุมชน สังคม และสถานประกอบการอย่างมีคุณภาพ
                          4. นำระบบประกันคุณภาพอาชีวศึกษา มาพัฒนาการเรียนการสอนในวิทยาลัย
                          5. ส่งเสริม การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง