Breaking News |  การนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ตามนโยบายและจุดเน้น ศธ.     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
รางวัล/ผลงานสถานศึกษา
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
วารสารวิชาการสถานบันการอาชีวศึกษาเกษตร
แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2563
รายงานประเมินตนเองปี 2562
รายงานประเมินตนเองปี 2561
รายงานประเมินตนเองปี 2560
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยฯ
การดำเนินธุรกิจศูนย์บ่มเพาะฯ
มอบทุน โครงการฯศูนย์บ่มเพาะ ประจำปี 2563
โครงการอบรมศูนย์บ่มเพาะ 2563
ธุระกิจงานศูนย์บ่มเพาะ 2562
โครงการศูนย์บ่มเพาะ
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองระดับสาขาวิชา SAR
รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล SAR
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 1/2563
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 6  
เข้าชมเดือนนี้ : 834  
เข้าชมปีนี้ : 834  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 92,864  
  โครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563
  หมวด  ข่าวประชาสัมพันธ์   วันที่  27-07-2563
24 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสนทยา ฉัตรสุวรรณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย พร้อม นายสยาม โต๊ะทอง นายนพดล พิมพ์พอน รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้พื้นฐานการใช้งานถังดับเพลิงและฝึกปฏิบัติจริงร่วมกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย โดยมีวิทยากรรับเชิญคณะเจ้าหน้าที่นักดับเพลิงจากเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย

สามารถดูภาพได้ที่นี่ครับ 

  ภาพกิจกรรมประกอบข่าว