Breaking News |  ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
ข้อมูลพื้นฐาน
การประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
การดำเนินงาน
การปฏิบัติงาน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายใน
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2562
รายงานประเมินตนเองปี 2561
รายงานประเมินตนเองปี 2560
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
วิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษา
นายสมปอง พรมตรุษ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แบบฟอร์มsarรายแผนกวิชา
แบบฟอร์มsarรายบุคคล
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 35  
เข้าชมเดือนนี้ : 917  
เข้าชมปีนี้ : 12,428  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 72,089  
 
งานบัญชี
  งบทดลองเดือนสิงหาคม 2563
  งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2563
  งบทดลองเดือนมิถุนายน 2563
  งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2563
  งบทดลองเดือนเมษายน 2563
  งบทดลองเดือนมีนาคม 2563
  งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2563
  งบทดลองเดือนมกราคม-2563
  งบทดลองเดือนธันวาคม 2562
  งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2562
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนตุลาคม 256
  รายงานประกอบงบการเงิน เดือนกันยายน 2562
  งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562
  งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562
  งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2562
  งบทดลองเดือนมิถุนายน 62
  งบทดลองเดือนพฤษภาคม 62
  งบทดลองเดือนเมษายน 62
  งบทดลองเดือนมีนาคม 62
  งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 62
  งบทดลองเดือนมกราคม 62
  งบทดลองเดือนธันวาคม 61
  งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 61
  งบทดลองเดือนตุลาคม 61
  งบทดลองเดือนกันยายน61
  งบทดลองเดือนสิงหาคม61
  งบทดลองเดือนกรกฏาคม61
  งบทดลองเดือนมิถุนายน61
  งบทดลองเดือนพฤษภาคม61
  งบทดลองเดือนเมษายน61
  งบทดลองเดือนมีนาคม61
  งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์
  งบทดลองเดือนมกราคม61
  งบทดลองเดือนธันวาคม
  งบทดลองเดือนตุลาคม
งานประชาสัมพันธ์
  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2558
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (วก.ศล.)
  ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกยศ
ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยฯ
  มอบทุน โครงการฯศูนย์บ่มเพาะ ประจำปี 2563
  โครงการอบรมศูนย์บ่มเพาะ 2563
  ธุระกิจงานศูนย์บ่มเพาะ 2562
  โครงการศูนย์บ่มเพาะ
แบบเสนอโครงการวิจัย 2560
  แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย 2560
การฝึกอบรม (R.B.T.C)
  รูปกิจกรรมลิงค์ที่ 1
  รูปกิจกรรมลิงค์ที่ 2
Facebook