Breaking News |   วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน      
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติการปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ 2554
ปีงบประมาณ 2555
ปีงบประมาณ 2556
ปีงบประมาณ 2557
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2559
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 25  
เข้าชมเดือนนี้ : 592  
เข้าชมปีนี้ : 8,760  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 31,933  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน [อ่าน : 16 ครั้ง]    เข้าร่วมการแข่งขันและพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น [อ่าน : 16 ครั้ง]
จัดการประชุมว่าด้วยการเปิดหลักสูตรช่างทองหลวงกรุงสุโขทัย ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย [อ่าน : 10 ครั้ง] โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษาเพื่อคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวะศึ [อ่าน : 25 ครั้ง]
โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนนักศึกษา ประจำปี 2560 เพื่อตรวจสุขภาพ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลั [อ่าน : 19 ครั้ง] พิธีพระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่จังหวัดสุโขทัย ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย [อ่าน : 44 ครั้ง]

   งานพัสดุ
ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร จ้างเหมาบริการรายเดือน [อ่าน : 11 ครั้ง] ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [อ่าน : 68 ครั้ง]
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สิ่งก่อสร้าง [อ่าน : 59 ครั้ง] ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [อ่าน : 17 ครั้ง]
ขอความอนุเคราะห์ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๑ [อ่าน : 51 ครั้ง] ประกาศวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา [อ่าน : 132 ครั้ง]

   งานพัฒนาหลักสูตรฯ
แบบฟอร์มต่างๆงานหลักสูตร  [อ่าน : 124 ครั้ง]
       แบบฟอร์มต่างๆงานหลักสูตร ..... (อ่านต่อ)
แบบฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน  [อ่าน : 82 ครั้ง]
       แบบฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน ..... (อ่านต่อ)
โหลดเอกสารรายงานสรุปการสอนของครูโดยนักเรียน นักศึกษา  [อ่าน : 446 ครั้ง]
       โหลดเอกสารรายงานสรุปการสอนของครูโดยนักเรียน นักศึกษา ..... (อ่านต่อ)

   งานวัดผลและประเมินผล
กำหนดการประกาศผลการเรียนที่ 1/2560  [อ่าน : 79 ครั้ง]
       กำหนดการประกาศผลการเรียนที่ 1/2560 ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เข้าร่วมการแข่งขันการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน
เข้าร่วมการแข่งขันและพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
จัดการประชุมว่าด้วยการเปิดหลักสูตรช่างทองหลวงกรุงสุโขทัย ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
โครงการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับสถานศึกษาเพื่อคัดเลือกนักเรียนนักศึกษาเข้าแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวะศึ
ดูรายการทั้งหมด  
 
งานบัญชี
  ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกันยายน
  ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนสิงหาคม
  ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราย เดือนพฤษภาคม
  ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนมิถุนาย
  ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกรกฏาคม
  ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนมีนาคม
  ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนเมษายน
ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยฯ
  โครงการศูนย์บ่มเพาะ
แบบเสนอโครงการวิจัย 2560
  แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย 2560
การฝึกอบรม (R.B.T.C)
  รูปกิจกรรมลิงค์ที่ 1
  รูปกิจกรรมลิงค์ที่ 2