Breaking News |  โครงการอบรมต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2562
รายงานประเมินตนเองปี 2561
รายงานประเมินตนเองปี 2560
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
วิจัย การศึกษาความพึงพอใจของบุคลากรในสถานศึกษา
นายสมปอง พรมตรุษ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
แบบฟอร์มsarรายแผนกวิชา
แบบฟอร์มsarรายบุคคล
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 24  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,236  
เข้าชมปีนี้ : 11,348  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 71,009  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563 [อ่าน : 16 ครั้ง]    โครงการจิตอาสา พัฒนาศาสนสถาน โดยงานคุณธรรมของสถานศึกษา ณ วัดใหญ่ ชัยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม [อ่าน : 30 ครั้ง]   
โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติดภายในสถานศึกษาของชมรมวิชาชีพช่างยนต์ ประจำปีการศึกษา 1/2563 [อ่าน : 29 ครั้ง]    โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 [อ่าน : 30 ครั้ง]   
โครงการอบรมต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563 [อ่าน : 30 ครั้ง] รับมอบป้ายประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการ โรงเรียนร่วมใจป้องกันโรคไขเลือดออก [อ่าน : 92 ครั้ง]

   งานศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศ
ขอเชิญชวนหัวหน้าแผนกทุกแผนกส่งผลงานเข้าประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง [อ่าน : 483 ครั้ง] รายงานการประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะพื้นฐานฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหว [อ่าน : 442 ครั้ง]
ขอเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ๙ ด้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [อ่าน : 368 ครั้ง] รายงานการประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย การปฏิบัติราชการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [อ่าน : 404 ครั้ง]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ [อ่าน : 351 ครั้ง] การอบรมหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สายการสอน(ตามเกณฑ์ ว๒๒/๒๕๖๐) [อ่าน : 380 ครั้ง]

   งานพัสดุ
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง [อ่าน : 109 ครั้ง] รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง [อ่าน : 102 ครั้ง]
รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [อ่าน : 117 ครั้ง] รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [อ่าน : 110 ครั้ง]
การปรับปรุงคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ [อ่าน : 112 ครั้ง] ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ เครื่องกัดเพลาตั้งแบบเทอร์เรทพร้อมอุปกรณ์ [อ่าน : 102 ครั้ง]

   งานพัฒนาหลักสูตรฯ
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการครูนิเทศระบบทวิภาคีเรื่องการเขียนแผนการฝึกอาชีพประจำปีการศึกษา 2561  [อ่าน : 513 ครั้ง]
       เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการครูนิเทศระบบทวิภาคีเรื่องการเขียนแผนการฝึกอาชีพประจำปีการศึกษา 2561 ..... (อ่านต่อ)
ใบเบิกค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงาน  [อ่าน : 503 ครั้ง]
       ใบเบิกค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงาน ..... (อ่านต่อ)
แบบฟอร์มแผนการสอน  [อ่าน : 657 ครั้ง]
       แบบฟอร์มแผนการสอน ..... (อ่านต่อ)

   งานวัดผลและประเมินผล
แบบอนุมัติผลการเรียน  [อ่าน : 562 ครั้ง]
       แบบอนุมัติผลการเรียน ..... (อ่านต่อ)
แจ้งนักเรียน นักศึกษาเพื่อทราบ  [อ่าน : 555 ครั้ง]
       แจ้งนักเรียน นักศึกษาเพื่อทราบ ..... (อ่านต่อ)
กำหนดการประกาศผลการเรียนที่ 1/2560  [อ่าน : 643 ครั้ง]
       กำหนดการประกาศผลการเรียนที่ 1/2560 ..... (อ่านต่อ)

    คำสั่งภายในวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
คำสั่งเลขที่ 128/2561  [อ่าน : 422 ครั้ง]
     เรื่องมอบหมายหน้าที่ ปฏิบัติราชการเวร-ยาม ประจำเดือน เมษายน 2561 ..... (อ่านต่อ)
คำสั่งที่ 008/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรวันเด็ก ประจำปีการศึกษา 2560  [อ่าน : 527 ครั้ง]
     คำสั่งที่ 008/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรวันเด็ก ประจำปีการศึกษา 2560 ..... (อ่านต่อ)
คำสั่งที่ 104/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินกองลูกเสือวิสามัญระดับภาคเหนือ  [อ่าน : 468 ครั้ง]
     คำสั่งที่ 104/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินกองลูกเสือวิสามัญระดับภาคเหนือ ..... (อ่านต่อ)
คำสั่งที่ 103/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำนเินการกรอกคะแนนและกรด ตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2  [อ่าน : 501 ครั้ง]
     คำสั่งที่ 103/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำนเินการกรอกคะแนนและกรด ตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ..... (อ่านต่อ)
คำสั่งที่ 100/2561 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ ปฏิบัติราชการเวร-ยาม ประจำเดือน มีนาคม 2561  [อ่าน : 481 ครั้ง]
     คำสั่งที่ 100/2561 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ ปฏิบัติราชการเวร-ยาม ประจำเดือน มีนาคม 2561 ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
โครงการอบรมต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563
โครงการจิตอาสา พัฒนาศาสนสถาน โดยงานคุณธรรมของสถานศึกษา ณ วัดใหญ่ ชัยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม
โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติดภายในสถานศึกษาของชมรมวิชาชีพช่างยนต์ ประจำปีการศึกษา 1/2563
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ดูรายการทั้งหมด  
 
งานบัญชี
  งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2563
  งบทดลองเดือนเมษายน 2563
  งบทดลองเดือนมีนาคม 2563
  งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2563
  งบทดลองเดือนมกราคม-2563
  งบทดลองเดือนธันวาคม 2562
  งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2562
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนตุลาคม 256
  รายงานประกอบงบการเงิน เดือนกันยายน 2562
  งบทดลองประจำเดือน กันยายน 2562
  งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2562
  งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2562
  งบทดลองเดือนมิถุนายน 62
  งบทดลองเดือนพฤษภาคม 62
  งบทดลองเดือนเมษายน 62
  งบทดลองเดือนมีนาคม 62
  งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 62
  งบทดลองเดือนมกราคม 62
  งบทดลองเดือนธันวาคม 61
  งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 61
  งบทดลองเดือนตุลาคม 61
  งบทดลองเดือนกันยายน61
  งบทดลองเดือนสิงหาคม61
  งบทดลองเดือนกรกฏาคม61
  งบทดลองเดือนมิถุนายน61
  งบทดลองเดือนพฤษภาคม61
  งบทดลองเดือนเมษายน61
  งบทดลองเดือนมีนาคม61
  งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์
  งบทดลองเดือนมกราคม61
  งบทดลองเดือนธันวาคม
  งบทดลองเดือนตุลาคม
งานประชาสัมพันธ์
  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2558
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (วก.ศล.)
  ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกยศ
ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยฯ
  มอบทุน โครงการฯศูนย์บ่มเพาะ ประจำปี 2563
  โครงการอบรมศูนย์บ่มเพาะ 2563
  ธุระกิจงานศูนย์บ่มเพาะ 2562
  โครงการศูนย์บ่มเพาะ
แบบเสนอโครงการวิจัย 2560
  แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย 2560
การฝึกอบรม (R.B.T.C)
  รูปกิจกรรมลิงค์ที่ 1
  รูปกิจกรรมลิงค์ที่ 2