Breaking News |  ต้อนรับคณะกรรมการเข้ารับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นายสมปอง พรมตรุษ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 20  
เข้าชมเดือนนี้ : 469  
เข้าชมปีนี้ : 10,649  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 44,016  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะกรรมการเข้ารับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 2 ครั้ง]    ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน [อ่าน : 18 ครั้ง]
ยินดีต้อนรับ นายสยาม โต๊ะทอง ในการดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการคนใหม่ของวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย [อ่าน : 21 ครั้ง] โครงการขับขี่ปลอดภัยรถจักรยายนต์ให้กับนักเรียนในระดับชั้น ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2561 [อ่าน : 19 ครั้ง]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูนิเทศระบบทวิภาคี การเขียนแผนการฝึกอาชีพสำหรับผู้บริหาร [อ่าน : 20 ครั้ง] ร่วมพิธีน้อมรำลึกกพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร [อ่าน : 19 ครั้ง]

   งานพัสดุ
รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [อ่าน : 9 ครั้ง] ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบเมนบอร์ดชนิดมีอนาล็อกโวลต์ฯ [อ่าน : 12 ครั้ง]
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [อ่าน : 7 ครั้ง] เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [อ่าน : 10 ครั้ง]
เชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [อ่าน : 18 ครั้ง] เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [อ่าน : 97 ครั้ง]

   งานพัฒนาหลักสูตรฯ
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการครูนิเทศระบบทวิภาคีเรื่องการเขียนแผนการฝึกอาชีพประจำปีการศึกษา 2561  [อ่าน : 26 ครั้ง]
       เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการครูนิเทศระบบทวิภาคีเรื่องการเขียนแผนการฝึกอาชีพประจำปีการศึกษา 2561 ..... (อ่านต่อ)
ใบเบิกค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงาน  [อ่าน : 86 ครั้ง]
       ใบเบิกค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงาน ..... (อ่านต่อ)
แบบฟอร์มแผนการสอน  [อ่าน : 253 ครั้ง]
       แบบฟอร์มแผนการสอน ..... (อ่านต่อ)

   งานวัดผลและประเมินผล
แบบอนุมัติผลการเรียน  [อ่าน : 81 ครั้ง]
       แบบอนุมัติผลการเรียน ..... (อ่านต่อ)
แจ้งนักเรียน นักศึกษาเพื่อทราบ  [อ่าน : 150 ครั้ง]
       แจ้งนักเรียน นักศึกษาเพื่อทราบ ..... (อ่านต่อ)
กำหนดการประกาศผลการเรียนที่ 1/2560  [อ่าน : 224 ครั้ง]
       กำหนดการประกาศผลการเรียนที่ 1/2560 ..... (อ่านต่อ)

    คำสั่งภายในวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
คำสั่งเลขที่ 128/2561  [อ่าน : 34 ครั้ง]
     เรื่องมอบหมายหน้าที่ ปฏิบัติราชการเวร-ยาม ประจำเดือน เมษายน 2561 ..... (อ่านต่อ)
คำสั่งที่ 008/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรวันเด็ก ประจำปีการศึกษา 2560  [อ่าน : 138 ครั้ง]
     คำสั่งที่ 008/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรวันเด็ก ประจำปีการศึกษา 2560 ..... (อ่านต่อ)
คำสั่งที่ 104/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินกองลูกเสือวิสามัญระดับภาคเหนือ  [อ่าน : 123 ครั้ง]
     คำสั่งที่ 104/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินกองลูกเสือวิสามัญระดับภาคเหนือ ..... (อ่านต่อ)
คำสั่งที่ 103/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำนเินการกรอกคะแนนและกรด ตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2  [อ่าน : 139 ครั้ง]
     คำสั่งที่ 103/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำนเินการกรอกคะแนนและกรด ตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ..... (อ่านต่อ)
คำสั่งที่ 100/2561 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ ปฏิบัติราชการเวร-ยาม ประจำเดือน มีนาคม 2561  [อ่าน : 152 ครั้ง]
     คำสั่งที่ 100/2561 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ ปฏิบัติราชการเวร-ยาม ประจำเดือน มีนาคม 2561 ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
ต้อนรับคณะกรรมการเข้ารับการประเมินองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2561
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลดำเนินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยินดีต้อนรับ นายสยาม โต๊ะทอง ในการดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการคนใหม่ของวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
โครงการขับขี่ปลอดภัยรถจักรยายนต์ให้กับนักเรียนในระดับชั้น ปวช.1 ประจำปีการศึกษา 2561
ดูรายการทั้งหมด  
 
งานบัญชี
  รายละเอียดประกอบรายการบัญชี
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกันยายน61
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนสิงหาคม61
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกรกฏาคม61
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนมิถุนายน61
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเดือนพฤษภาคม61
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนเมษายน61
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนมีนาคม61
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกุมภาพันธ์
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนมกราคม61
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนธันวาคม
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนตุลาคม
งานประชาสัมพันธ์
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (วก.ศล.)
  ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกยศ
ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยฯ
  โครงการศูนย์บ่มเพาะ
แบบเสนอโครงการวิจัย 2560
  แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย 2560
การฝึกอบรม (R.B.T.C)
  รูปกิจกรรมลิงค์ที่ 1
  รูปกิจกรรมลิงค์ที่ 2