ประเภท : คำสั่งภายในวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  คำสั่งที่ 661/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปฏิบัติหน้าทีในวันปิยมหาราช ประจำปีการศึกษา 2 
  คำสั่งที่ 656/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ 1 ปี 
  คำสั่งที่ 654/2560 เรื่อง แต่งตั้งผุ้ปฏิบัติหน้าที่ให้ความรู้้ แจ้งข่าวสารแก่นักเรียน นักศึกษา 
  คำสั่งที่ 653/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
  คำสั่งที่ 647/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ จัดนารางสอน และตรวจสอบตารางสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
  คำสั่งที่ ๖๔๖/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นฐานสมรรถนะ Educatio 
  คำสั่งที่ ๖๔๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม 
  คำสั่งที่ ๖๔๐/๒๕๖๐ เรื่อง อนุมัติจ้างลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
มีข้อมูลทั้งหมด  68  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    7/7

1 2 3 4 5 6 7