ประเภท : คำสั่งภายในวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  คำสั่งที่ 679/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2560 
  คำสั่งที่ 678/2560 เรื่อง มอบหมายหน้าที่เวร-ยาม ดูแลนักเรียน นักศึกษาหอพัก ประจำหอพักวิทยาลัยการอาช 
  คำสั่งที่ 673/2560 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ ปฏิบัติเวร-ยาม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 
  คำสั่งที่ 673/2560 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ ปฏิบัติเวร-ยาม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 
  คำสั่งที่ 672/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปี 
  คำสั่งที่ 671/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลนักเรียน นักศึกษา ประจำหอพักวิทยาลัยการอาชีพ 
  คำสั่งที่ 667/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำนเนิงานโครงการบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบา 
  คำสั่งที่ 667/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำนเนิงานโครงการบรรพชาสามเณรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบา 
  คำสั่งที่ 665/2560 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของสิ่งก่อสร้าง 
  คำสั่งที่ 665/2560 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของสิ่งก่อสร้าง 
มีข้อมูลทั้งหมด  68  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    6/7

1 2 3 4 5 6 7