ประเภท : คำสั่งภายในวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  คำสั่งที่ 750/2560 เรื่อ แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินคุณภาพเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวศึ 
  คำสั่งที่ 714/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสืบสานงานศิลป์ยุว-เยาวชนศิลปินศรีสัชนาลัย  
  คำสั่งที่ 710/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นตลาดนัดอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 
  คำสั่งที่ 706/2560 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ ปฏิบัติราชการเวร-ยาม ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 
  คำสั่งที่ 706/2560 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ ปฏิบัติราชการเวร-ยาม ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 
  คำสั่งที่ 697/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับสถาน 
  คำสั่งที่ 683/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน และ 
  คำสั่งที่ 682/2560 เรื่อง ให้ครูทำหน้าที่นิเทศการฝึกอาชีพปฏิบัติรายวิชา / ฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึก 
  คำสั่งที่ 682/2560 เรื่อง ให้ครูทำหน้าที่นิเทศการฝึกอาชีพปฏิบัติรายวิชา / ฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึก 
  คำสั่งที่ 681/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวตสอบครุภัณฑ์ และวัสดุ ที่ได้รับโอน 
มีข้อมูลทั้งหมด  68  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    5/7

1 2 3 4 5 6 7