ประเภท : คำสั่งภายในวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  คำสั่งที่ 068/2561 เรื่อง การรับลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
  คำสั่งที่ 067/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี 
  คำสั่งที่ 065/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนา 1 วัด 1 โรงเรียน 
  คำสั่งที่ 062/2561 เื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ สาขาวิชาอาหารและโภชนากา 
  คำสั่งที่ 048/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิชาพิเศษลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2560 
  คำสั่งที่ 045/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเตียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัด 
  คำสั่งที่ 044/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 
  คำสั่งที่ 043/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ 
  คำสั่งที่ 042/2561 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรการดำนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
  คำสั่งที่ 041/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการประชุมผุ้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 
มีข้อมูลทั้งหมด  68  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/7

1 2 3 4 5 6 7