ประเภท : งานพัฒนาหลักสูตรฯ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการครูนิเทศระบบทวิภาคีเรื่องการเขียนแผนการฝึกอาชีพประจำปีการศึกษา 2561 
  ใบเบิกค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงาน 
  แบบฟอร์มแผนการสอน 
  แบบฟอร์มต่างๆงานหลักสูตร 
  แบบฟอร์มค่าสอนเกินภาระงาน 
  โหลดเอกสารรายงานสรุปการสอนของครูโดยนักเรียน นักศึกษา 
  เรียนเชิญคณะครู อาจารย์ทุกท่าน Download เอกสารบันทึกหลังการสอนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
มีข้อมูลทั้งหมด  7  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/1

1