Breaking News |  ปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงาน 2565     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
รางวัล/ผลงานสถานศึกษา
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
วารสารวิชาการสถานบันการอาชีวศึกษาเกษตร
แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2563
รายงานประเมินตนเองปี 2562
รายงานประเมินตนเองปี 2561
รายงานประเมินตนเองปี 2560
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยฯ
การดำเนินธุรกิจศูนย์บ่มเพาะฯ
มอบทุน โครงการฯศูนย์บ่มเพาะ ประจำปี 2563
โครงการอบรมศูนย์บ่มเพาะ 2563
ธุระกิจงานศูนย์บ่มเพาะ 2562
โครงการศูนย์บ่มเพาะ
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2565
ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองระดับสาขาวิชา SAR
รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล SAR
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 1/2563
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 47  
เข้าชมเดือนนี้ : 926  
เข้าชมปีนี้ : 6,461  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 98,491  
  นายปราศรัย ขุนเพ็ชร

เอกสารประกอบการสอน วิชา งานเครื่องมือกลเบื้องต้น โดย อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร 

------------------------------------------------ <<<<<<    >>>>>> ------------------------------------------------

                                     หลักสูตรรายวิชาที่กำหนดในหลักสูตร
ชื่อวิชา    งานเครื่องมือกลเบื้องต้น                                     จำนวน    2    หน่วยกิต
รหัสวิชา   2100 – 1008                                                     จำนวน   72   ชั่วโมง
 

จุดประสงค์รายวิชา

            1.  รู้และเข้าใจเกี่ยวกับหลักการทำงาน การคำนวณที่ใช้ในงานเครื่องมือกลพื้นฐาน
            2.  มีทักษะเกี่ยวกับการ ตัด เจาะ กลึง ไส งานด้วยเครื่องมือกลเบื้องต้น
            3.  มีเจตคติกิจนิสัยที่ดีในการทำงานด้วยรอบคอบ ปลอดภัย เป็นระเบียบ สะอาด
                ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ รับผิดชอบ และรักษาสภาพแวดล้อม
 

มาตรฐานรายวิชา

            1.  แสดงความรู้เกี่ยวกับการทำงาน การบำรุงรักษา การปรับตั้ง การใช้งานเครื่องมือกล
                พื้นฐาน ตามคู่มือ
            2.  คำนวณค่าความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราป้อนงานเครื่องมือกลพื้นฐาน
            3.  ลับคมตัด งานกลึง งานไส และงานเจาะตามคู่มือ
            4. ลับมีดกลึงปาดหน้า มีดกลึงปอก งานลับดอกสว่าน งานกลึงปาดหน้า กลึงปอก 
                งานไสราบและไสบ่าฉาก  ตามคู่มือ
            5. เจาะรูและรีมเมอร์ ตามแบบสั่งงาน
            6. กลึงขึ้นรูปชิ้นงานโลหะ ตามแบบสั่งงาน
            7. ไสปรับขนาดชิ้นงานโลหะตามแบบสั่งงาน

 
คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับหลักการความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเครื่องมือกล ชนิด ส่วนประกอบ การทำงาน
การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องมือกลเบื้องต้น การคำนวณความเร็วรอบ ความเร็วตัด อัตราป้อน ปฏิบัติงานกลึงปาดหน้า
กลึงปอก ไสราบ ไสบ่าฉาก เจาะรูและรีมเมอร์ งานลับคมตัดมีดกลึงปาดหน้า มีดกลึงปอก ดอกสว่าน

------------------------------------------------ <<<<<<    >>>>>> ------------------------------------------------

>>ดาวน์โหลดเอกสาร<<