Breaking News |  วันปิยมหาราช 2564     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2563
รายงานประเมินตนเองปี 2562
รายงานประเมินตนเองปี 2561
รายงานประเมินตนเองปี 2560
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยฯ
การดำเนินธุรกิจศูนย์บ่มเพาะฯ
มอบทุน โครงการฯศูนย์บ่มเพาะ ประจำปี 2563
โครงการอบรมศูนย์บ่มเพาะ 2563
ธุระกิจงานศูนย์บ่มเพาะ 2562
โครงการศูนย์บ่มเพาะ
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2564
ปีงบประมาณ 2563
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองระดับสาขาวิชา SAR
รายงานการประเมินตนเองระดับบุคคล SAR
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 1/2563
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
โครงการสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 3  
เข้าชมวันนี้ : 12  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,091  
เข้าชมปีนี้ : 13,509  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 88,860  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 โครงการแข่งขันเซปักตะกร้อภายใต้โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติดภายในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2563 
 พิธีเปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับสถานศึกษา ประจำปี 2563 
 กิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย 
 โครงการอบรมต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563 
 โครงการจิตอาสา พัฒนาศาสนสถาน โดยงานคุณธรรมของสถานศึกษา ณ วัดใหญ่ ชัยมงคล อ.ทุ่งเสลี่ยม 
 โครงการกีฬาต้านภัยยาเสพติดภายในสถานศึกษาของชมรมวิชาชีพช่างยนต์ ประจำปีการศึกษา 1/2563 
 โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563  
 โครงการอบรมต่อต้านยาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2563 
  รับมอบป้ายประชาสัมพันธ์ภายใต้โครงการ โรงเรียนร่วมใจป้องกันโรคไขเลือดออก 
 โครงการปันน้ำใจจากพี่สู่น้อง นำนักเรียน นักศึกษาของชมรมวิชาชีพการบัญชี มอบของให้กับเด็กนักเรียนบ้านแ 
 โครงการเดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรมและพิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2563 
 บริษัท ฮอนด้า ออโตโมบิล ประเทศไทย จำกัด มีโครงการ ทำความร่วมมือรับนักศึกษาระบบทวิภาคีเข้าฝึกอาชีพฯ 
 โครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 
 กิจกรรมโครงการ Day camp ลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญและประดับแถบ 2 สี 
 บริการซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ณ ตำบลคลองยาง หมู่ที่ 10 
 ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5 ประจำปี การศึกษา 2563 และประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย 
 ออกพื้นที่บริการซ่อมแซมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ณ หมู่บ้านหนองตะเข้ 
 มอบเงินทุน เกียรติบัตร ให้แก่นักเรียนนักศึกษาผู้ที่เข้าร่วมโครงการฯ ของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ 
 บริการออกหน่วยช่วยผู้ประสบภัยจากธรรมชาติ ณ ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 
 ร่วมกิจกรรมโครงการ"เพิ่มพื้นที่สีเขียว" ปลูกป่าเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ ณ บริเวณหนองไผ่ ตำบลหาดเสี้ยว 
มีข้อมูลทั้งหมด  480  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>