Breaking News |  โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่      
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติวิทยาลัย
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
สาขาที่เปิดสอน
ข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อวิทยาลัย
ฝ่ายวิจัย
สำหรับผู้ขอรับทุนวิจัย
ระบบจัดการข้อมูลวิจัย
ข้อมูลนักวิจัย
บทความวิจัย / วิชาการ / ตีพิมพ์
ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานประเมินตนเอง
รายงานประเมินตนเองปี 2559
รายงานประเมินตนเองปี 2558
รายงานประเมินตนเองปี 2557
แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2561
ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
อศจ.สุโขทัย
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
วิทยาลัยการพัดช่างสุโขทัย
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย
วิทยาลัยการอาชีพศรีสําโรง
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
นายสมปอง พรมตรุษ
อาจารย์ปราศรัย ขุนเพ็ชร
รายชื่อนักศึกษา
รายชื่อนักศึกษา 2/2559
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 19  
เข้าชมเดือนนี้ : 732  
เข้าชมปีนี้ : 1,726  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 47,647  

   ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ [อ่าน : 1 ครั้ง]    ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย เรื่อง กำหนดการลงทะเบียนรายวิชา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ [อ่าน : 11 ครั้ง]
ศูนย์สอบ v NET ระดับชั้น ปวช.3 ปวส.2 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย [อ่าน : 24 ครั้ง] กิจกรรมวันครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย อศจ.สุโขทัย [อ่าน : 40 ครั้ง]
เปิดโครงการ จัดการศึกษาเพื่อการเรียนร่วมอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น [อ่าน : 39 ครั้ง] คณะผู้บริหารครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา ร่วมกันทำบุญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 62 [อ่าน : 49 ครั้ง]

   งานศูนย์ข้อมูลและระบบสารสนเทศ
ขอเชิญชวนหัวหน้าแผนกทุกแผนกส่งผลงานเข้าประกวดการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทาง [อ่าน : 81 ครั้ง] รายงานการประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันทักษะพื้นฐานฯ ระดับอาชีวศึกษาจังหว [อ่าน : 47 ครั้ง]
ขอเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศพื้นฐาน ๙ ด้าน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ [อ่าน : 58 ครั้ง] รายงานการประชุมอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย การปฏิบัติราชการตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา [อ่าน : 62 ครั้ง]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ [อ่าน : 58 ครั้ง] การอบรมหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา สายการสอน(ตามเกณฑ์ ว๒๒/๒๕๖๐) [อ่าน : 62 ครั้ง]

   งานพัสดุ
เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดสาธิตทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบเมนบอร์ดฯ [อ่าน : 126 ครั้ง] รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [อ่าน : 74 ครั้ง]
ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อ ชุดทดลองวงจรอิเล็กทรอนิกส์แบบเมนบอร์ดชนิดมีอนาล็อกโวลต์ฯ [อ่าน : 88 ครั้ง] ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [อ่าน : 121 ครั้ง]
เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [อ่าน : 83 ครั้ง] เชิญร่วมประชาพิจารณ์ (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ [อ่าน : 89 ครั้ง]

   งานพัฒนาหลักสูตรฯ
เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการครูนิเทศระบบทวิภาคีเรื่องการเขียนแผนการฝึกอาชีพประจำปีการศึกษา 2561  [อ่าน : 108 ครั้ง]
       เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการครูนิเทศระบบทวิภาคีเรื่องการเขียนแผนการฝึกอาชีพประจำปีการศึกษา 2561 ..... (อ่านต่อ)
ใบเบิกค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงาน  [อ่าน : 151 ครั้ง]
       ใบเบิกค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงาน ..... (อ่านต่อ)
แบบฟอร์มแผนการสอน  [อ่าน : 303 ครั้ง]
       แบบฟอร์มแผนการสอน ..... (อ่านต่อ)

   งานวัดผลและประเมินผล
แบบอนุมัติผลการเรียน  [อ่าน : 154 ครั้ง]
       แบบอนุมัติผลการเรียน ..... (อ่านต่อ)
แจ้งนักเรียน นักศึกษาเพื่อทราบ  [อ่าน : 200 ครั้ง]
       แจ้งนักเรียน นักศึกษาเพื่อทราบ ..... (อ่านต่อ)
กำหนดการประกาศผลการเรียนที่ 1/2560  [อ่าน : 289 ครั้ง]
       กำหนดการประกาศผลการเรียนที่ 1/2560 ..... (อ่านต่อ)

    คำสั่งภายในวิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
คำสั่งเลขที่ 128/2561  [อ่าน : 101 ครั้ง]
     เรื่องมอบหมายหน้าที่ ปฏิบัติราชการเวร-ยาม ประจำเดือน เมษายน 2561 ..... (อ่านต่อ)
คำสั่งที่ 008/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรวันเด็ก ประจำปีการศึกษา 2560  [อ่าน : 186 ครั้ง]
     คำสั่งที่ 008/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรวันเด็ก ประจำปีการศึกษา 2560 ..... (อ่านต่อ)
คำสั่งที่ 104/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินกองลูกเสือวิสามัญระดับภาคเหนือ  [อ่าน : 155 ครั้ง]
     คำสั่งที่ 104/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับการประเมินกองลูกเสือวิสามัญระดับภาคเหนือ ..... (อ่านต่อ)
คำสั่งที่ 103/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำนเินการกรอกคะแนนและกรด ตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2  [อ่าน : 193 ครั้ง]
     คำสั่งที่ 103/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำนเินการกรอกคะแนนและกรด ตรวจสอบผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2 ..... (อ่านต่อ)
คำสั่งที่ 100/2561 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ ปฏิบัติราชการเวร-ยาม ประจำเดือน มีนาคม 2561  [อ่าน : 186 ครั้ง]
     คำสั่งที่ 100/2561 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ ปฏิบัติราชการเวร-ยาม ประจำเดือน มีนาคม 2561 ..... (อ่านต่อ)
  NewsPhoto
โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ศูนย์สอบ v NET ระดับชั้น ปวช.3 ปวส.2 ณ วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย
กิจกรรมวันครู วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย อศจ.สุโขทัย
เปิดโครงการ จัดการศึกษาเพื่อการเรียนร่วมอาชีพของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ดูรายการทั้งหมด  
 
งานบัญชี
  รายละเอียดประกอบรายการบัญชี
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกันยายน61
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนสิงหาคม61
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกรกฏาคม61
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนมิถุนายน61
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือนเดือนพฤษภาคม61
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนเมษายน61
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนมีนาคม61
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนกุมภาพันธ์
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนมกราคม61
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนธันวาคม
  รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เดือนตุลาคม
งานประชาสัมพันธ์
  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 2558
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (วก.ศล.)
  ขั้นตอนการกู้ยืมเงินกยศ
ศูนย์บ่มเพาะวิทยาลัยฯ
  โครงการศูนย์บ่มเพาะ
แบบเสนอโครงการวิจัย 2560
  แบบฟอร์มเสนอโครงการวิจัย 2560
การฝึกอบรม (R.B.T.C)
  รูปกิจกรรมลิงค์ที่ 1
  รูปกิจกรรมลิงค์ที่ 2